Skip to content Skip to footer

ANBI

Stiltecentrum Hoog Catharijne is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met onderstaande informatie en de links naar het beleidsplan en de (financiële) verslagen van de stichting willen wij voldoen aan de verplichtingen die met de ANBI-registratie samenhangen.

Stichtingsgegevens
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Stiltecentrum Hoog Catharijne
Statutaire zetel: Utrecht
Datum van oprichting: 05-05-2004
Eerste inschrijving handelsregister: 12-05-2004
RSIN: 814179642

Statutair doel:
(1) de instandhouding van het Stiltecentrum, omvattende de kapel en ontmoetingsruimte in winkelcentrum Hoog Catharijne te Utrecht als plaats voor spiritualiteit, ontmoeting van mensen en het luisteren naar wat er leeft in de stad, en voorts hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
(2) Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer: het bieden van een passende plaats voor stilte, gebed en ontmoeting en het verwerven van middelen hiervoor.
(3) De stichting beoogt niet het maken van winst.
(uit artikel 2, akte van oprichting 5 mei 2004)

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Stiltecentrum H.C. werkt onbezoldigd en bestaat vanaf september 2022 uit:

Dhr. M. (Marius) van Duijn, voorzitter,
Mw. C. (Christien) van den Heuvel, penningmeester,
Dhr. G. (Gérard) Martens, secretaris,

Mw. I. (Ilona) Korff-Welleman, lid.

Kandidaat-bestuursleden worden na voorafgaande goedkeuring door Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK) benoemd door het bestuur.

Dagelijkse leiding
Het Stiltecentrum werkt met vrijwilligers onder leiding van twee betaalde coördinatoren. De stichting kent een vrijwilligersbeleid en werkt met vrijwilligerscontracten. Vrijwilligers kunnen aanspraak maken op een vergoeding van werkelijk gemaakte kosten, zoals reiskosten. Zij zijn voor ongevallen en aansprakelijkheid verzekerd via de Domstadpolis.

Via deze links vind je nadere informatie:

Bij vragen over bovenstaande kun je contact opnemen via 06-12031322, 06-25420938 of pastor@stiltecentrum.nl.